Collecting & Spending of Event 11

Danh sach Mạnh Thường Quân bổ sung sau ngày 25/8/2013

Anh chị Hương Mạnh Ottawa                       500 CAD
Anh chị Hung – Hằng Markham – Ontario     200 CAD

Tồn quỹ của Đất Việt tính đến ngày 25/8/2013

Ton_quy_Dat_Viet_28-8-2013.JPG

Tổng số tiền chi trong năm tài khóa Hè 7/7/2013 đến 25/8/2013

Chi_Dat_Viet_2012-2013_-_Page_1Chi_Dat_viet_2012-2013_-_Page_2

Tổng số tiền thu được từ những Mạnh Thường Quân ở Canada,USA và Viêt Nam trong năm 2013

Thu_Dat_Viet_2013_-_Page_2Thu_Dat_Viet_2013-Page_1

Hội Từ Thiện Đất Việt đã phát 242 xuất học bổng cho 242 em sinh viên học sinh có cha mẹ bị khuyết tật, khiếm thị, bệnh phong vào ngày 25 tháng 8 năm 2013 tại rạp hát Bến Thành trong chương trình Tình Thương 11. Tổng số tiền 240 triệu đồng. (Ghi chú: 25 triệu chuyển cho Sư Cô ở Tinh Xá Ngọc Duy Kontum đã chi cho 27 em theo danh sách kèm theo)


Trại Phong Bến Sắn Tỉnh Bình Dương :73 em

Trai_Phong_Ben_San_1Trai_Phong_Ben_San_2Trai_Phong_Ben_San_3Trai_Phong_Ben_San_4Trai_Phong_Ben_San_5

Gia đình khuyết tật :103 em

Gia_dinh_khuyet_tat_1Gia_dinh_khuyet_tat_2Gia_dinh_khuyet_tat_3Gia_dinh_khuyet_tat_4Gia_dinh_khuyet_tat_5Gia_dinh_khuyet_tat_6Gia_dinh_khuyet_tat_7

Gia đình khiếm thị: 14 em

Gia_dinh_Khiem_thi_1.JPG

Gia đình Kontum: 27 em

Gia_dinh_Kontum_1Gia_dinh_Kontum_2

Cô nhi Hoa Mẫu Đơn: 25 em

Co_nhi_Hoa_Mau_Don_1Co_Nhi_Hoa_Mau_Don_2

Chuyển tiền bằng Bưu Điện cho hai em ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong_danh_sach_khuye_tat_o_Hue.JPG

Chuyển tiền bằng Bưu Điện một em ở Bình Thuận

Trong_danh_sach_Khuyet_Tat_o_Binh_Thuan.JPG

Chuyển tiền tới nhà cho một em ở Bình Thạnh

Trong_danh_sach_khuyet_tat_o_Binh_Thanh.JPG

Balance of Collections and Expenses of Event 12
Collecting & Spending of Event 10

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *