Scholarships – Kontum Province – Event 10

Học Bổng cho sinh viên học sinh tại tỉnh Kontum

Đất Việt trợ cấp 20 triệu tiền học bổng cho các sinh viên học sinh có cha mẹ nghèo khó, bệnh phong, bệnh nan y, tàn tật. Chương trình này được Sư Cô Minh Liên trụ trì Tịnh Xá Ngọc Duy tỉnh Kotum đứng ra đảm nhận việc chọn lựa danh sách và cấp phát tiền cho các em, số tiền trên đã được cấp phát vào ngày 21 tháng 10 năm 2013.

Donor List of Event 10
List of Students Who Received Scholarships during Event 14

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *